නාලන්දා ගුරු පිංබිමෙහි නිවාස හා වෙහෙර ඉදිකිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට අවසන් වෙමින් පවතී.