ඔබ මේ පිවිස ඇත්තේ ආදි නාලන්දීය බෞද්ධ සංගමයේ නිල වෙබ් අඩවියේ බීටා සංස්කරණය වෙතයි. නව මුහුණුවරක් හා විශේෂාංග රැසක් සහිත මෙම නව සංස්කරණය, නිල විකාශනය සඳහා සියලු කටුතු සූදානම් වෙමින් පවතී.