නිලධාරී මඩුල්ල 2017/ 18 (විධායක ධූරයන්)

ගරු පැවිදි අනුශාසක: පුජ්‍ය කුප්පියාවත්තේ බෝදානන්ද හිමි

ප්‍රදාන අනුශාසක: රංජිත් ජයසුන්දර විදුහල්පතිතුමන්

ගරු සභාපති: අසංක නානායක්කාර

ගරු ලේකම්: ඉන්දික මුණසිංහ

භාණ්ඩාගාරික: …….