නාලන්දා ගුරු ප්‍රණාම පිං බිම

නාලන්දා පුතුනගේ නැණ නුවණ පෑදීමට තම ජීවිතය කැපකළ ගුරු මව්නි, පියතුමනි, ඔබගේ සැදෑ සමයත් එම සුපුරුදු නාලන්දා පහසෙහිම ගෙවීමට සිත් දේ නම් වඩිනු මැනවි, ‘නාලන්දා ගුරු ප්‍රණාම පින් බිම’ සැකසෙන්නේ ඔබ වෙනුවෙනි…

ශිෂ්‍යාධාර අරමුදල

ආර්ථික අපහසුතා ඇති නමුත් ඉගෙනීමෙහි දක්ෂ නාලන්දා දරුවන් හට ශක්තියක් වීමේ අරමුණෙන්, ආදි නාලන්දීය බෞද්ධ සංගමයේ ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල ක්‍රියාත්මක වේ. සංගමයේ සාමාජිකයන් ඇතුළු නාලන්දාවට සම්බන්ද පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ ආධාර මුදල් මෙම අරමුදලේ ප්‍රධාන ධන මූලාශ්‍රයයි…

නාලන්දා බොදු හඬ පුවත්පත