අපට ලියන්න: info@nalandaonba.lk

 

ලේකම් තුමන්ගෙන් තොරතුරු විමසීමට:

ඉන්දික මුණසිංහ | imunas@yahoo.com | 077….

 

වෙබ් කණ්ඩායම ඇමතීමට:

සත්‍ය ගනේපොල | sathyaganepola@gmail.com

පුන්සර කොළඹගේ | punsaracolambage@gmail.com

නලින් චන්ද්‍රවංස | nalinchandrawansha@gmail.com