ආර්ථික අපහසුතා ඇති නමුත් ඉගෙනීමෙහි දක්ෂ නාලන්දා දරුවන් හට ශක්තියක් වීමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාත්මක, ආදි නාලන්දීය බෞද්ධ සංගමයේ ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලින් පිරිනමන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රමාණය 12 දක්වා ඉහල නංවා ඇත.