ආදි නාලන්දීය බෞද්ධ සංගමය

Category

පුවත්

ගුරු පිංබිම ශිග්‍රගාමිව ඉදිරියට

නාලන්දා ගුරු පිංබිමෙහි නිවාස හා වෙහෙර ඉදිකිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට අවසන් වෙමින් පවතී.

ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලින් ශිෂ්‍යත්ව දොළහක්

ආර්ථික අපහසුතා ඇති නමුත් ඉගෙනීමෙහි දක්ෂ නාලන්දා දරුවන් හට ශක්තියක් වීමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාත්මක, ආදි නාලන්දීය බෞද්ධ සංගමයේ ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලින් පිරිනමන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රමාණය 12 දක්වා ඉහල නංවා ඇත.

නව වෙබ් අඩවිය ලඟදීම

ඔබ මේ පිවිස ඇත්තේ ආදි නාලන්දීය බෞද්ධ සංගමයේ නිල වෙබ් අඩවියේ බීටා සංස්කරණය වෙතයි. නව මුහුණුවරක් හා විශේෂාංග රැසක් සහිත මෙම නව සංස්කරණය, නිල විකාශනය සඳහා සියලු කටුතු සූදානම් වෙමින් පවතී.

© 2019 ආදි නාලන්දීය බෞද්ධ සංගමය

Up ↑